Green Pharmaceutical Chemistry
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University

Takashi Ohshima, Ph.D.

Professor      

email: 

Hiroyuki Morimoto, Ph.D.

Lecturer          

email: 

Ryo Yazaki, Ph.D.

Assistant Professor

email: 

Secretary

Chikako Arimura

Ph.D. Course Students

Yuta Kondo
Tsukushi Tanaka
Jeesoo Choi
Tetsuya Kadota
Taro Ysuji
Bo Pang 
 

Master Course Students

Fumiya Esaki
Ibuki Kusagawa
Jun Sawamura
Shunsuke Kataoka
Asuka Kudou
Yunosuke Koga
Natsuki Saito
 

Undergraduate Students

Tetsu Ikeda
Yutoku Horiuchi
Ippei Tsuzuki
Yusaku Honda
Yasuyoshi Matsuda
Koki Yamada
Daikan Ieiri
Haruka Ochiishi
Taisei Nakano